74 663 90 69  Otwarte Pon-Pt: 07:00-14:00
 
 

Wydruki komputerowe

Druk cy­fro­wy oprócz oszczęd­no­ści czasu i finansów otwiera całkiem nowe możliwości, nie­moż­li­wych do re­ali­za­cji przy tra­dy­cyj­nym pro­ce­sie dru­ko­wa­nia.

Na­sze  do­świad­cze­nie, wy­kwa­li­fi­ko­wa­na ka­dra pra­cow­ni­ków po­zwa­la nam okre­ślać się mia­nem pro­fe­sjo­na­li­stów w dzie­dzi­nie dru­ko­wa­nia cy­fro­we­go. Tak też pod­cho­dzi­my do współ­pra­cy z na­szy­mi Klien­ta­mi – pro­fe­sjo­nal­nie. Zna­my po­trze­by firm i wie­my jak im spro­stać, więc nie eks­pe­ry­men­tuj, za­ufaj do­świad­cze­niu.

Za­le­ty i moż­li­wo­ści:

  • cy­fro­wa ja­kość dru­ku,
  • druk cy­fro­wy bez­po­śred­nio z pli­ku,
  • moż­li­wość dru­ku na róż­nych me­diach
  • wszyst­kie wy­dru­ki i ko­pie mo­że­my po­se­gre­go­wać oraz opra­wić,
  • możliwość do­wozu

Zapraszamy do kontaktu

MS Solutions

Moniuszki 66 II
58-300 Wałbrzych

Tel.: 74 660 39 69
Tel.: 535 034 280
Fax.: 74 662 85 81
Godziny otwarcia
Pon-Pt: 07:00-14:00
Skontaktuj się z nami!
 
 
 
Klienci
 
 
Zapisz się do Newslettera